Podejmowanie działalności gospodarczej w Turcji

Firma. Wybór typu podmiotu gospodarczego. Prawo tureckie przewiduje 5 różnych rodzajów spółek, spółkę akcyjną (JSC), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LC), spółdzielnię, spółkę zbiorową i spółkę komandytową. 

wtorek, 08 maja 2018

Na podstawie doświadczeń, jako Izba rekomendujemy firmom polskim, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Turcji,  tworzenie spółek akcyjnych zamiast spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na większą elastyczność transakcji korporacyjnych i minimalizację ryzyka odpowiedzialności akcjonariuszy za ewentualne zadłużenia publiczne firmy.  
Poniżej znajduje się tabela porównawcza, która przedstawia główne różnice między JSC  (podobna do polskiej S.A.) i LC ( podobna do polskiej z sp. z o.o). Należy przy tym  pamiętać, że firmy podlegające regulacjom szczególnym ( np w zakresie produkcji specjalnej) mogą mieć inne wymagania niż podane poniżej.

                                                                Spółka akcyjna (JSC)                                               Spółka z o.o. (LC)

Minimalna liczba akcjonariuszy
       wystarczy 1 akcjonariusz                                            Identyczna z JSC

                                                               do zarejestrowania JSC

Udział zagraniczny                              w obydwu typach spółek nie ma ograniczeń dotyczących 100 %  własności  może być w posiadaniu                                                                                                                                                                zagranicznych osób fizycznych i / lub podmiotów.                                                        

Procedura zakładania                        rejestracja w rejestrze handlowym.                              Identyczna z JSC.


Wymóg kapitałowy.  Minimalna kwota kapitału  wymagana do zarejestrowania 
 

                                                        50 000 Tureckich Lir.                                                           10 000 Tureckich Lir.

                                                        ¼ kapitału musi być zdeponowana                                    Kapitał musi być  opłacony w ciągu 24 miesięcy 

                                                         na rachunku bankowym  przed rejestracją 

                                                        w odpowiednim rejestrze handlowym.                          

                                                        Zdeponowana kwota zostanie zablokowana                         

                                                        do czasu zakończenia rejestracji, a następnie    

                                                        może być swobodnie wykorzystana przez firmę. 

                                                        Pozostały ¾ kapitału należy wpłacić

                                                        na firmowy rachunek bankowy

                                                       w ciągu 24 miesięcy od rejestracji. 
                      

Zmiany własnościowe          akcje mogą być imienne lub na                                      zbycie udziałów                  

                                                  okaziciela. Transakcje akcjami                                       wymaga zgody

                                                  są mniej kosztowne i łatwiejsze                                     pozostałych  udziałowców  i następuje notarialnie

                                                  niż w przypadku udziałów                                          

                                                                                                                           

Zarządzanie. Organ zarządzający

                                             Rada Dyrektorów                                                                   Zarząd

                                             Może ona być jednoosobowa.                                             Może ona być jednoosobowy.

                                             Funkcję tę pełnić może osoba                                             Funkcję tę pełnić może osoba

                                             prawna lub fizyczna.                                                              prawna lub fizyczna.

                                             Rada Dyrektorów może delegować                                    Zarząd może delegować

                                            upoważnienie do podpisywania                                           upoważnienie do podpisywania

                                            zobowiązań w imieniu spółki                                                zobowiązań w imieniu spółki

                                            na osoby trzecie.                                                                     na osoby trzecie.

                                           Akcjonariusze nie muszą                                                        Co najmniej jeden z udziałowców musi wchodzić   

                                           zasiadać w Radzie Dyrektorów.                                             w skład zarządu.

                                                    

Odpowiedzialność

                                        Akcjonariusze wypłacają spółce                                            Udziałowcy wypłacają spółce

                                        swoje zobowiązania kapitałowe.                                            swoje zobowiązania kapitałowe.

                                       Akcjonariusze, którzy nie zasiadają                                        Udziałowcy  mogą uniknąć osobistej

                                       w Radzie Dyrektorów nie ponoszą                                          odpowiedzialności tylko za długi  komercyjne.

                                       osobistej odpowiedzialności z                                                 Mają osobistą odpowiedzialność

                                       wyjątkiem ww zobowiązania kapitałowego                           za długi publiczne spółki takie jak podatki, kary,                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              składki na  ubezpieczenie społeczne.

                                                                                                                                              Ponoszą ją proporcjonalnie do posiadanych udziałów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Opodatkowanie   

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wynosi 22% w stosunku do zysków przedsiębiorstwa  W obydwu typach spółek tak samo.  Deklaracje podatkowe składa się kwartalnie. Np za IQ do 14 maja, a zaliczka musi być zapłacona do 17 maja za IIQ do 14 sierpnia, za IIIQ do 14 listopada. Za IV Q deklaracja musi być złożona do 14 lutego kolejnego roku,a wpłacona do 17 lutego. Finalne, roczne rozliczenie musi być złożone do 25 kwietnia i opłacone do 30 kwietnia. W przypadku wypłaty dywidendy opodatkowanie wynosi 15% podatku potrącanego u źródła. Jeśli akcjonariuszem/udziałowcem jest  podmiot polski, to na podstawie dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należny podatek wynosi 10 %.                                                                                             

Oddział

Spółki zagraniczne (lub inne podmioty komercyjne) mogą prowadzić działalność handlową w Turcji, rejestrując swój oddział w Turcji zamiast spółki (spółki zależnej).Oddziały są uważane za oddział jednostki dominującej, a nie odrębny podmiot i mogą angażować się w działalność komercyjną w Turcji. Oddziały zagraniczne podlegają jednak w Turcji podatkom od osób prawnych, a rejestracja oddziału, nie oferuje żadnych korzyści podatkowych. Biorąc pod uwagę, że rejestracja oddziału jest nieco droższa od rejestracji firmy (ze względu na dodatkowe wymogi dotyczące dokumentacji), zagraniczne firmy rzadko zakładają swoje filie w Turcji. 

Przedstawicielstwo

W przypadku działań nie komercyjnych, takich jak reprezentacja, gromadzenie informacji, śledzenie zmian na rynku itp. Firmy zagraniczne mogą utworzyć swoje przedstawicielstwa, uzyskując zezwolenie Podsekretarza Skarbu i Komisji Inwestycji Zagranicznych (organizowane w ramach Ministerstwa Gospodarki). Przedstawicielstwa  nie mogą wystawiać faktur, zbierać pieniędzy, otrzymywać zamówień ani w inny sposób prowadzić działalności handlowej w Turcji. Są narzędziem do zwykłych działań reprezentacyjnych i / lub testowania rynku przed rejestracją firmy.

Rejestracja firmy w Turcji. Praktyczne kroki

 • Wybór typu firmy  i zgromadzenie wymaganych dokumentów.
 • Wynajem biura na adres firmy (dostępne są opcje biura wirtualnego).
 • Uzyskanie numeru podatkowego dla akcjonariuszy i członków zagranicznych organów oraz zarejestrowanie ich na internetowej platformie rejestracji firmy (MERSIS Jest to centralny system informacyjny do prowadzenia procesów rejestrów handlowych i elektronicznego przechowywania danych z rejestru handlowego).
 • Podpisanie umowy spółki przed właściwym rejestrem handlowym lub notariuszem,
 • Złożenie podpisów upoważnionych sygnatariuszy przed właściwym rejestrem handlowym lub notariuszem (obecność upoważnionych sygnatariuszy będzie konieczna).
 • Otwarcie rachunku bankowego dla firmy i dla JSC składających ¼ kapitału na rachunek bankowy firmy.
 • Złożenie wniosku do właściwego rejestru handlowego w celu rejestracji przedsiębiorstwa.
 • Przesyłanie dokumentów rejestracyjnych do banku.

Obowiązki firmy po rejestracji

 • Przygotowanie pierwszych dokumentów korporacyjnych (dyrektywy wewnętrzne, okólniki podpisu, procedury zebrań zgromadzeń ogólnych itp.).
 • Uzyskanie tabliczki podatkowej dla firmy.
 • Uzyskanie pozwolenia na otwarcie miejsca pracy dla adresu biura,
 • Przesłanie formularza powiadomienia o spłacie kapitału do Podsekretarza Skarbu i do Dyrekcji ds. Inwestycji Zagranicznych.

Obowiązki stałe w trakcie prowadzenia działalności

Prawne                              doroczne zgromadzenia, sprawozdania roczne, uchwały zarządu itp.

Rachunkowość                prowadzenie ksiąg rachunkowych składanie zeznań podatkowych.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty składają się głównie z notarialnych i potwierdzonych (apostille) dokumentów identyfikacyjnych akcjonariuszy/udziałowców, takich jak zaświadczenia o działalności i zaświadczenia o dobrej opinii dla osób prawnych lub paszport i informacje dotyczące pobytu dla osób fizycznych.

Większość tych czynności na miejscu w Turcji może wykonać  pełnomocnik prawny.

Zainteresowanym firmom, rekomendujemy  kontakt z  członkiem  Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, renomowaną, turecką kancelarią prawną HS Avukatlık Ortaklığı www.hsavukatlik.com, która udzieli wsparcia prawnego firmom polskich prowadzącym lub/i zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą na terenie Turcji. Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych, zakładanie spółek, pomoc przy zawieraniu transakcji, windykacja należności  i  reprezentowanie klientów wobec tureckich władz administracyjnych i sądów. 

Kontakt (po angielsku)

Mec. Ali Baris Sahin, Partner

Nispetiye Mah. Birlik Sok. Akyildiz Sitesi, D Blok No: 24/9 34330 Levent Besiktas-Istanbul

T: +90 537 408 0603

F: +90 212 284 60 66

E:  bsahin@hsavukatlik.com